Bedrijfsgegevens

Van harte gefotografeerd!
Loodskotterhof 51
1034 CL Amsterdam
06-4155 7603
[email protected]

Kvk 52021483
BTW nr: NL 8502.66.452 B01

Algemene Voorwaarden - Van harte gefotografeerd

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto's & fotoreportages door Van harte gefotografeerd.

1.2 Bij het maken van een afspraak voor het maken van één of meerdere foto's gaat de wederpartij akkoord met deze voorwaarden. Bezwaar tegen deze voorwaarden kan enkel schriftelijk en voorafgaand aan het maken van de foto's kenbaar gemaakt worden. Het maken van de foto's kan alleen plaatsvinden na akkoord van de wederpartij met deze algemene voorwaarden.

1.3 De algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Van harte gefotografeerd worden aangepast.

1.4 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Van harte gefotografeerd en de wederpartij inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


2. Fotoreportages

2.1. De wederpartij kiest voor Van harte gefotografeerd omdat de stijl van fotograferen aanspreekt. Van harte gefotografeerd is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen. Uiteraard kan de wederpartij met wensen en ideeën bij Van harte gefotografeerd terecht.

2.2 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto's gemaakt. Van harte gefotografeerd zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto's.

2.3 De fotoreportage is pas compleet nadat Van harte gefotografeerd (naar eigen inzicht) een selectie in de foto's heeft gemaakt. Van harte gefotografeerd is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto's wel en welke foto's niet geschikt zijn om aan de wederpartij te tonen. De wederpartij kan geen beroep doen op foto's die verwijderd zijn noch op foto's die volgens Van harte gefotografeerd niet geschikt zijn om te tonen. Hierin staat Van harte gefotografeerd volledig vrij. 

2.4 Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term "alle foto's" ter sprake komt, dan betreft het hier slechts de foto's waarmee Van harte gefotografeerd instemt. De term "alle foto's" betreft een variabel aantal foto's, die naar inzicht van Van harte gefotografeerd zullen worden uitgekozen.

2.5 Van harte gefotografeerd is bij fotoreportages van promotieceremonies en inauguraties gebonden aan de regels en gebruiken van de desbetreffende Universiteit.


3. Afspraak en offerte

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Van harte gefotografeerd heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de offerte van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2 Annuleren van de opdracht door de wederpartij kan tot 7 dagen van te voren. Daarna heeft Van harte gefotografeerd recht op de overeengekomen vergoeding.

3.3 Afspraken moeten schriftelijk worden bevestigd, via e-mail of brief.


4. Opdracht

4.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Van harte gefotografeerd zich jegens de Wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

4.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Van harte gefotografeerd. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Van harte gefotografeerd van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Van harte gefotografeerd overeenkomstig de offerte.

4.3 Van harte gefotografeerd heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Van harte gefotografeerd slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Van harte gefotografeerd is geretourneerd.

4,5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Van harte gefotografeerd recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Van harte gefotografeerd volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Van harte gefotografeerd werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.


5. Vergoedingen

5.1 Indien Van harte gefotografeerd en de wederpartij geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Van harte gefotografeerd gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

5.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Van harte gefotografeerd naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Van harte gefotografeerd onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van Van harte gefotografeerd in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

5.3 Indien aannemelijk is dat Van harte gefotografeerd hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.


6. Factuur & Betalingen

6.1 Door de overeenkomst te tekenen geeft de wederpartij te kennen, met deze betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

6.2 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

6.3 De Wederpartij zal de factuur van Van harte gefotografeerd op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Van harte gefotografeerd heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

6.4 Van harte gefotografeerd hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is voldaan binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogt met 25,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Van harte gefotografeerd genoodzaakt de wederpartij in gebreke te stellen en de vordering direct uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de wederpartij.

6.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

6.6 Zolang de klant niet heeft betaald, is Van harte gefotografeerd geheel eigenaar van alle leveringen en diensten zoals vermeld op de Opdrachtbevestiging en kan de klant hier geen aanspraak op maken.7. Bewijsexemplaar

7.1 Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Van harte gefotografeerd te doen toekomen.


8. Levering

8.1 Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.2 Beelddragers blijven eigendom van Van harte gefotografeerd. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.3 Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.4 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Van harte gefotografeerd vastgesteld.

8.5 Indien Van harte gefotografeerd en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Van harte gefotografeerd het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.6 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.


9. Klachten & Verantwoordelijkheid

9.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan Van harte gefotografeerd te worden verteld. 

9.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.

9.3 Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt. 

9.4 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Van harte gefotografeerd, in welke zin dan ook.

9.5 Bij opdrachten kan Van harte gefotografeerd nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

9.6 Bij opdrachten kan Van harte gefotografeerd nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op de betreffende locatie.


10. Auteursrechten & Publicaties

10.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Van harte gefotografeerd.

10.2. De digitale bestanden van alle reportages blijven altijd in het bezit van Van harte gefotografeerd. Van harte gefotografeerd behoudt het recht, foto's te gebruiken op de eigen internetsite (vanhartegefotografeerd.nl) of elders te plaatsen als promotie van haar werk. Dit geldt voor alle foto's, inclusief de foto's, die rechtenvrij worden aangeboden.

10.3. De wederpartij mag zijn aangekochte foto('s), eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto('s) voor bestemd is/zijn, tenzij anders met Van harte gefotografeerd (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto('s) rechtenvrij is/zijn aangekocht.

10.4 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Van harte gefotografeerd. Deze moet de wederpartij altijd kunnen tonen.

10.5 De wederpartij informeert Van harte gefotografeerd vooraf waar foto's gepubliceerd gaan worden. Bij elke vorm van publicatie is de wederpartij verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding: Van harte gefotografeerd of de naam van de maker Ljiljana Suvajdžić, op of nabij de foto's. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto's.

10.6 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Doorverkoop en vermeerdering van foto's in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

10.7 Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

10.8 Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang de wederpartij enige uitstaande factuur van Van harte gefotografeerd nog niet of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Van harte gefotografeerd dan ook.

10.9 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Van harte gefotografeerd. Bij inbreuk komt Van harte gefotografeerd een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door hen gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van EUR 300,-.

10.10 Indien Van harte gefotografeerd twijfelt aan de aan de wederpartij verleende toestemming voor publicatie, is de wederpartij verplicht de schriftelijke licentie voor het betreffende fotogebruik aan Van harte gefotografeerd te tonen.

10.11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde foto's maximaal 800 bij 600 pixels groot zijn.


11. Licenties

11.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van schriftelijke toestemming door Van harte gefotografeerd.

11.2 Indien betreffende de omvang van de toestemming niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Van harte gefotografeerd, hebben bedoeld.

11.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de toestemming dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

11.4 Indien door Van harte gefotografeerd toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.


12. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.


14. Naamsvermelding

14.1 De naam van Van harte gefotografeerd dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

14.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Van harte gefotografeerd een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Van harte gefotografeerd gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Van harte gefotografeerd op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Van harte gefotografeerd tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.


15. Persoonlijkheidsrechten

15.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de

persoonlijkheidsrechten van Van harte gefotografeerd conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

15.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Van harte gefotografeerd gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


16. Rechten van derden

16.1 De Wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Van harte gefotografeerd van alle aanspraken te dier zake.

16.2 Van harte gefotografeerd is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.


17. Aansprakelijkheid Van harte gefotografeerd

17.1 Van harte gefotografeerd is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Van harte gefotografeerd of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

17.2 Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer Van harte gefotografeerd door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is Van harte gefotografeerd daar niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden. 

17.3 Achteraf kan er geen beroep op Van harte gefotografeerd worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de wederpartij zelf afdrukken laat maken van foto’s gemaakt door Van harte gefotografeerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Van harte gefotografeerd niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.


18. Faillissement/surséance

Zowel Van harte gefotografeerd als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Van harte gefotografeerd het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.


19. Rechts- en forumkeuze

19.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

19.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.